ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด  ประเภทสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์ไข่และเต้าหู้ จำนวน 14 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)