ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ อาหารสด ประเภทสัตว์น้ำ จำนวน  9 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)