ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน 170,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)