Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Acyclovir 250 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

       ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดซื้อราคา Acyclovir 250 mg injectionด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 122/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 นั้น

       Acyclovir 250 mg injection จำนวน  6160 ไวอัล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 757,680.00 บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเป็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาาีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด