ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค  จำนวน  10  รายการ