ประกาศเชิญชวน/เจรจาต่อรองสินค้าที่ใช้ในกิขการโรงพยาบาลสุรินทร์(วัสดุทันตกรรม)