ประกาศเชิญชวน/เจราจาต่อรองสินค้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลสุรินทร์