ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ สารรังสีไอโอดีนชนิดน้ำ (I-131 solution)