ตัวกรองเลือดสำหรับผู้ป่วย Acute HD low – flux dialyzer (synthetic membrane) จำนวน  2,500 อัน