ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 140,000 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563