ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563