ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องฉายรังสี และเครื่องจำลองการฉายรังสี) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563