ด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (ชาย) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้นแาศัยอำนาจคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างในหน่วยงาน ฉะนั้น ในฐานะผู้บังคับบัญชา ตามข้อ 1.2(3) จึงขอประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังเอกสารที่แนบมา