ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต จำนวน 70,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)