ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ค่าออกซิเจนในเลือด (Blood gas)และSerum lactate จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)