ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง อาคาร OPD หลังใหม่ (9 ชั้น)

กับทางเดินภายในโรงพยาบาลสุรินทร์ (บริเวณหน้าอาคารบริหาร)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561