ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับ 3x4 8 ชั้น ชนิดปลอดเชื้อ (steriled gauze pads 3x4 8 ply) และ ผ้าก๊อสพับ 3x4 8 ชั้น ชนิดสะอาด (gauze pads 3x4 8 ply) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2