ประกาศจังหวัดสุรินทร์

ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)