ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการซองบรรจุวัสดุทางการแพทย์ เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ (Tyvek) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)