ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)