วัสดุการแพทย์ รายการ สายฉีดสารทึบรังสี (Coiled tube) จำนวน 6,400 อัน ในวงเงิน 672,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)