น้ำยาไตเทียม (Dialysate fluid) จำนวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้

  1. น้ำยาไบคาร์บอร์เนต A จำนวน 8,500 แกลลอน
  2. น้ำยาไบคาร์บอร์เนต B จำนวน 9,250 แกลลอน

            ในวงเงิน 1,057,5๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)