ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วย แก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 100 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)