รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องอบสมุนไพร