รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง โครงการจ้างซ่อมและอะไหล่เครื่อง CT Scan 1 เครือง