ประกวดราคาซื้อถุงเก็บโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)