ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจพิเศษ รายการเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 1,551,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)