ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding รายการ ใบมีดสำหรับตัดขนบริเวณผิวหนัง