Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพหัวใจสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (E-Bidding)

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการนี้ เครื่องถ่ายภาพหัวใจสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลสุรินทร์

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด