Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา imipenem 500 mg and cilastatin 500 mg injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามรายการนี้ ยา imipenem 500 mg and cilastatin 500 mg injection รวมจำนวน 30,000 เม็ด

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด