ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ๑. หลอด LED A๖๐ E๒๗ Bulb ขนาดไม่เกิน ๗ วัตต์ จำนวน ๑,๖๓๖ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๘,๔๘๘.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. หลอด LED Tube (ขนาด ๖๐ ซม.) ขนาดไม่เกิน ๙ วัตต์ จำนวน ๑,๙๒๐ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. หลอด LED Tube (ขนาด ๑๒๐ ซม.) ขนาดไม่เกิน ๑๘ วัตต์ จำนวน ๔,๘๘๒ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๑,๖๒๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. หลอด LED Streetlight ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ วัตต์  จำนวน ๑๒ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๕๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. หลอด LED Floodlight ขนาดไม่เกิน ๗๐ วัตต์ จำนวน ๒ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน              และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. หลอด LED Floodlight ขนาดไม่เกิน ๑๕๐วัตต์ จำนวน ๘ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๗. หลอด LED Floodlight ขนาดไม่เกิน ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๙ หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๑,๙๙๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               สรุปผลการประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗  รายการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๖๖,๐๙๘.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ  ๔๐๘,๐๔๒.๐๐ บาท (สี่แสนแปดพันสี่สิบสองบาทถ้วน)        คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๐.๕๓

                                                               ประกาศ ณ วันที่        
   
   
 
(นายประวีณ ตัณฑประภา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์