ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น
               ผ้ากลุ่มงานซักฟอก ,ผ้าหน่วยจ่ายกลาง และ ผ้ากลุ่มงานห้องผ่าตัดชั้น ๔ จำนวน ๓ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
(นายประวีณ ตัณฑประภา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์