ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดหัวกล้องรับสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)