ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)