จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำสามัญ ที่อาคาร 4 ชั้น 2

โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน