จ้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ ที่หน่วยงานยานพาหนะ โรงพยาบาลสุรินทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน