Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pravastatin 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ ประกวดราคาซื้อ Pravastatin 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddind) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด