ประกวดราคาซื้อ Rabies immunoglobulin(human) 300 iu/2 ml solution for injection, 2 ml ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา