ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ รายการยาจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)

๑. dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐๐
mL bag (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๒๘๒๕๘) จํานวน ๑,๐๐๐ หนวย/unit(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml)

๒.
dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๕๐๐
mL bottle (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๕๙๕๓๐) จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด/bottle(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml)