Call Us Today! +6644 511 757 | itsurinhospital@gmail.com Login Register

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Alendronic acid 70 mg and Colecalciferol 5600 ui Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดซื้อราคา Alendronic acid 70 mg and Colecalciferol 5600 ui Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 147/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นั้น Alendronic acid 70 mg and Colecalciferol 5600 ui Tablets จำนวน 48000 เม็ด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,456,056.00 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด