ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดซื้อราคา Cisatracurium besylate 2 mg/ml in 5 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 131/2560 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2560 นั้น Cisatracurium besylate 2 mg/ml in 5 ml injection จำนวน 6,500 แอมพูล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 940,316 บาท(เก้าแสนสี่หมื่นสามร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง