ขณะนี้คุณสามารถส่งผลงานทางวิชาการได้แล้ว
ระบบจะปิดลงทะเบียนภายใน
120 4 12 22
วัน ชั่วโมง นาที วินาที

ผลงานที่ส่งล่าสุด
2018-08-17 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2018-08-17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2018-08-17 การศึกษาเปรียบเทียบผลการบริบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังก่อนและหลังการได้รับการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์
2018-08-17 นวัตกรรมปูนแดงสมุนไพรรวมใจเครือข่ายโคกเพชร
2018-08-17 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยากลุ่ม Opioids ในผู้ป่วยระยะท้าย
อ่านทั้งหมด