ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารงานซ่อมบำรุง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑